Side 1 av 13

LOV FOR YTRE RÆLINGEN UNGDOMS OG IDRETTSLAG

(YRUIL), org.nr 984 065 469

Stiftet 21.11.1918 vedtatt av årsmøtet 21.11.1918, med senere endringer av xx.11.2016,

godkjent av Akershus Idrettskrets 7.12.2016.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og

olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og

ærlighet.

(3) Idrettslaget skal knytte bygdas innbyggere sammen og legge forholdene til rette

slik at flest mulig får et tilbud i klubben.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.1

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i

Rælingen kommune, og er medlem av Rælingen idrettsråd2

. Klubben er tilsluttet

Norges Fotballforbund.

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i

idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds

regelverk og vedtak.

1 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre

laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov

§ 10-1(4). Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også

årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 2 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over

mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.

Side 2 av 13

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre

organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak

treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to

uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om

klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er

mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre

vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to

uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og

idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler

fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper

automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en

periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med

bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være

skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket

behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved

årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at

vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til

idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til

idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av

styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen

to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt

når klagesaken er avgjort.

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

Side 3 av 13

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.3 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for

deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. Andre avgifter/egenandeler fastsettes av styret.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i

medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal

det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder

også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med

ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen,

skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært

årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret,

komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle

til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad

om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet.

Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av

idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det

samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i

overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf.

§ 16.

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7

(3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for

spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:

medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

3 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter).

Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være

fritatt for betaling av kontingent.

Side 4 av 13

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som

deltar i samme konkurranse.

(5) Forslagsrett:

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet

organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette

årsmøtet/tinget.

d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som

ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets

representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets

arbeidsområde.

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6) Talerett:

4

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i

idrettslaget.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i

idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant

ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke

gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke

velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd

representasjonen skjer.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale

som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og

medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett

til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som

valgt eller oppnevnt.

4 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må

følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt

arbeidsområde.»

Side 5 av 13

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det

kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til

idrettslaget

(1) Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en

økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd,

utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det

samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en

juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen

gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik

avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan

ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede

organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med

tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke

valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.

Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer

med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av

styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i

saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er

egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det

legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller

ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig

tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en

part.

Side 6 av 13

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte

underordnet i idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil

kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at

vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at

vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål

om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av

sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville

være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer

delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre

vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen

stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres

uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom

en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende

ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin

nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre

når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte

stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6

. Ved skriftlig

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer

med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir

sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig

saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og

kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres referat fra styremøter.

5 For eksempel per e-post. 6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

Side 7 av 13

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. Styret beslutter interne

rutiner for hvordan dette skal refunderes.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og

regnskap. Det er årsmøtet som beslutter godtgjørelser til styret og daglig leder.

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge

kalenderåret.7

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal

laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning

av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig

omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og

revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av

hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor

skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens

oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for

gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise

underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet

bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.

Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller

garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.

Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

Side 8 av 13

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig

omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av

årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen

av mars måned8

.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt

på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene

gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så

fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før

årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest

to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter

med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning

av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om

det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre

personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent

for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer

som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom

årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til

minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som

ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre

saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved

godkjenning av saklisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være

medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal9

:

8 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.

Side 9 av 13

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.10

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi

gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.11.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.12

10. Utnevne æresmedlemmer samt gi annen heder til medlemmer etter innstilling fra

styret

11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder. Leder velges hvert år. Nestleder velges partallsår (for 2 år).

b) Minst 4 styremedlemmer og 1 varamedlem. Disse velges for 2 år av gangen.

c) To revisorer

d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres

rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer

enn én stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes

krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater

føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder

ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over,

teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

9 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på

tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet.

Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 10 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm

for idrettslag.

11 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse. 12 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

Side 10 av 13

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av

vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i

første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det

foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses

de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres

valget ved loddtrekning.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14

dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen

forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets

internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt

innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen

forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at

saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være

gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall

stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret

iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det

innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i

vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det

ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan

behandles.

§ 18 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet13

mellom årsmøtene.

13 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og

inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt

instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor

instruksens/vedtakets rammer.

Side 11 av 13

(2) Styret skal bl.a.:

a. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og

vedtak.

b. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i

samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet

organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig

økonomistyring.

c. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og

utarbeide mandat/instruks for disse.

d. Representere idrettslaget utad.

e. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.14

f. Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

15

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets

medlemmer forlanger det

§ 19 Grupper og komiteer

(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og

skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges

på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut

av valgkomiteen.

(2) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan

disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av

idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret

velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til

valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne

gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret

fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av

gruppestyret med minst én ukes frist.

c) Det årlige møtet skal:16

i. Behandle regnskap.

ii. Behandle gruppens årsberetning.

14 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming. 15 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år. 16 Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå

kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).

Side 12 av 13

iii. Fastsette budsjett.

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten

hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,

straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer

vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.

Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring

for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre

endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre

måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3

flertall.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak

om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i

samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende

midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at

idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget

holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Side 13 av 13

Veiledning til lovnorm for idrettslag

(Mal for Lovnorm er vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015)

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen

er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på

saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen

for godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta

med fotnotene i egen lov.

NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no


Levert av IdrettenOnline